De financiële impact van ziekteverzuim

De financiële impact van ziekteverzuim

(Langdurig) ziekteverzuim heeft vaak een grote financiële impact voor werkgevers. Dit staat los van de wettelijke verplichting van de doorbetaling gedu­rende 104 weken van minimaal 70% van het loon. De werkgever krijgt daarnaast ook te maken met kosten voor begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. Werkgevers hebben een plicht om werk gerelateerd ziekteverzuim te beperken. Preventief beleid en goede verzuimbege­leiding kan hierbij helpen.

Het ziekteverzuimpercentage verschilt tussen de bedrijfssectoren, maar is de laatste jaren redelijk stabiel tussen de 3.5% en 4,5% [1].

De invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 heeft zeker bijgedragen aan de daling van het ziekteverzuim in Nederland. Door deze wet zijn werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuim begeleiding en re-integratie van zieke werknemers, zodat zij sneller en effectief ingrijpen en daarmee de verzuimduur bekorten.

Kosten ziekteverzuim

Onderzoeksbureau TNO becijferde in 2014 dat de gemiddelde kosten van een zieke werknemer in Nederland € 230,- per dag zijn, het bedrag bevat dan alleen de kosten voor verplichte doorbetaling van loon door de werkgever [2]. Een meer recente berekening van MKB Servicedesk spreekt zelfs over € 410,- per dag als ook bijkomende kosten worden meegere­kend. Denk hierbij aan productiviteitsverlies en kosten voor arbodienstverlening, verzuimbegelei­ding en vervangend personeel. Bij deze berekening is het gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 35.000 euro (CPB, 2014) als uitgangspunt genomen. De kosten voor het aanbieden van re-integratietrajecten bij langdurig verzuim komen daar vaak nog bovenop. Werkgevers zijn hiertoe verplicht op basis van de Wet verbetering poortwachter [3].

Werkgevers willen inzicht

Naast ondersteuning wensen werkgevers ook meer inzicht te krijgen in het ziekteverzuim binnen hun organisatie. Om zo beter preventief duurzaam inzetbaarheidsbeleid te kunnen voeren, het verzuimpercentage verder terug te dringen en signalen voor dreigende langdurige uitval eerder te herkennen. Inzicht in de daadwerkelijke kosten van ziekteverzuim is hierbij de grootste prioriteit. Daarnaast zijn er nog twee thema’s waarover werkgevers meer inzicht wensen volgens een onderzoek van Baken Adviesgroep dit zijn:1. De belangrijkste werkgerelateerde risico’s; en 2. De vitaliteit van hun werknemers[4].

Wij kunnen dit inzicht bieden

Gezonder-Nederland geeft inzicht in de productiviteitsverspilling in euro’s binnen uw organisatie en laat u zien hoe u deze kosten om kan zetten in baten. De gezondheidscheck geeft inzicht in de verspilling van productiviteit (in euro’s) binnen uw organisatie. Wij verzorgen vervolgens advies en ondersteuning bij het opstellen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

 

Productiviteitsverspilling in euro’s

In onderstaand model geeft de bovenste lijn weer waarvoor in bedrijven een bepaald persoon wordt aangenomen. Een persoon heeft door zijn functie een bepaalde waarde, deze waarde wil een bedrijf terugzien in de productiviteit, creativiteit en efficiëntie waarmee iemand zijn functie uitoefent als hij 100% presteert. Hierin zijn de ups– en downs al meegenomen.

De financiële impact van ziekteverzuim

De blauwe lijn is de afname in productiviteit en prestatie door gezondheidsaspecten:slechte voeding, weinig beweging, slechte slaap en veel stress. Zonder dat deze persoon echt is uitgevallen en zich ziek heeft gemeld, verlies je in de organisatie dus zo’n 10.000 euro op jaarbasis aan afname in productiviteit.

Roadmap naar duurzame inzetbaarheid

Om de verspilling in productiviteit te meten wordt er door Gezonder-Nederland een 0-meting afgenomen met de productiviteitstool.

  • De tool is gebaseerd op een aantal vragen en de correlaties in grotedatabestanden; de NEA 2017 en de WEA 2016, en is dus nooit exact van toepassing op de organisatie waarvoor we hem gebruiken.
  • De tool geeft een goede indruk van de verspilling en de verspillingsreductie die mogelijk is bij gericht duurzame inzetbaarheidsbeleid.
  • Bij verminderde inzetbaarheid krijgen werkgevers minder ‘waarde’ voor deloonkosten die zij maken. In deze tool spreken we van ‘verspilling’.
  • De tool geeft aan welke verbetering binnen duurzame inzetbaarheid het meeste resultaat oplevert en verspilling reduceert.
  • Dit kan op het gebied van: Gezondheid en beweging, cultuur en leiderschap, arbeidsomstandigheden, opleiding en arbeidsvoorwaarden.
 
[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/toelichtingen/ziekteverzuim[2] De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland’, een onderzoek van TNO, 2014.[3] Hoe gaan werkgevers om met (langdurig) ziekteverzuim? Delta Iloyd[4] Onderzoek van Baken Adviesgroep maart 2016

Binnen slechts acht stappen laten wij je zien hoe je werkdruk kunt verlagen en juist werkgeluk kunt verhogen binnen jouw organisatie.

Succesvol en duurzaam aan de slag binnen uw organisatie? Kom naar onze workshop !

Wanneer: donderdag 14 maart van 16.00 – 18.00 uur Voor wie: leidinggevenden en HRM medewerker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *